Cultuur en waarden

Indaver maakt de strategische keuzes voor haar groei altijd trouw aan haar eigen waarden, vanuit haar streven naar een duurzaam afvalbeheer. Daarbij staan de behoeften van de klant en de verwachtingen van de samenleving centraal. Wij zorgen in de onderneming voor een klimaat, waarin de creativiteit kan gedijen om onze processen en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Kernwaarden

Indaver is een waardengedreven onderneming. Alle acties van het bedrijf en zijn medewerkers moeten deze waarden weerspiegelen. Zij maken duidelijk waar wij belang aan hechten.

  • Met oog voor mens, veiligheid en milieu: we handelen op een veilige, maatschappelijk verantwoorde en duurzame wijze, met een minimale impact van onze activiteiten op onze omgeving.
  • In wederzijds vertrouwen: wederzijds vertrouwen is de basis, persoonlijke betrouwbaarheid en integriteit zijn de voorwaarden voor een duurzame relatie met elk van onze belanghebbenden.
  • Open in woord en daad: “We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.” Dit is ons recept voor een duurzame vertrouwensband met al onze belanghebbenden.
  • Gericht op resultaat: in alles wat we doen zijn we resultaatgericht en kostenefficiënt. We streven voor onze klanten naar een optimaal evenwicht tussen de toegevoegde waarde en het kostenplaatje.
  • Continue verbetering: we evalueren, controleren en verbeteren voortdurend onze dienstverlening, activiteiten en processen.

 

Wij zetten steeds de beste beschikbare technologieën in om de impact op mens en milieu zo klein mogelijk te houden en zoveel mogelijk materialen en energie terug te winnen. Wij waken over de veiligheid van onze medewerkers en van de omgeving. We werken professioneel en transparant en leven normen en wetgeving volledig na.

Waardengedreven gedrag

Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in een complexe wereld zaken te doen. Indaver wil transparant zijn over haar ambities, en over de wijze waarop ze die invult. Zo weten alle betrokkenen wat zij van Indaver mogen verwachten en wat wij van hen verwachten. 

De bedrijfscode beschrijft onze missie, onze belangrijkste waarden, onze verantwoordelijkheden tegenover belanghebbenden (stakeholders) en de normen en regels die gelden voor iedere medewerker van Indaver. Ze geeft dus aan waar we voor staan en hoe we ons onderscheiden. 

Onze bedrijfscode bevat richtlijnen en regels die per kernwaarde beschrijven welk gedrag Indaver wenst, naargelang de doelgroep: klant, medewerker, overheid, leverancier en partner, aandeelhouder en omgeving. Deze richtlijnen zijn als een spiegel die we ons en elkaar elke dag weer voorhouden.

Leiderschap

Het management van Indaver geeft het goede voorbeeld en ziet toe op de naleving van onze kernwaarden. We stimuleren onze leidinggevenden om het beste te halen uit zichzelf en uit hun team, en om een open geest te houden voor creatieve oplossingen, zonder de toegevoegde waarde en de toepassingsvoorwaarden uit het oog te verliezen. Met dat doel voor ogen hebben we een leiderschapsprogramma opgezet, ‘Leading by Triple C: Care, Connect, Coach’. Dit opleidingsprogramma versterkt onze bedrijfscultuur van creativiteit en innovatie.

Klimaat van verbetering en vernieuwing

We zijn de standaard voor afvalbeheer door voortdurend de kwaliteit, efficiëntie en veiligheid van onze dienstverlening te verbeteren en onze klantentevredenheid te vergroten. We werken samen over de regio’s heen om de operationele efficiëntie en de processen te verbeteren . 

We creëren een klimaat waarin medewerkers kennis verwerven en delen, kennis die ze gebruiken om vernieuwende oplossingen te bedenken, te onderzoeken en te testen – tot we zeker zijn dat deze oplossingen beter zijn dan de vorige: veiliger, duurzamer en economisch verantwoord.

Share this page