Maximale terugwinning energie

Indaver: leverancier van stoom en elektriciteit

Indaver zet innovatieve technologieën in om energie te halen uit afval. Indien alle energie die de Indaver Group terugwint via thermische verwerking zou omgezet worden naar elektriciteit, zouden we jaarlijks 255 000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Europa wil dat tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 20 % verminderd is tegenover 1990. Het energieverbruik moet met 20 % dalen en 20 % van de energie moet duurzaam zijn. Indaver draagt met haar waste-to-energy strategie haar steentje bij tot dit Europese klimaatbeleid. 

Verbrandingsinstallaties = energiecentrales

Ondanks inspanningen om huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden, is er altijd nog restafval. Waste-to-energy installaties geven waarde aan dit afval. Restafval wordt in deze installaties verbrand. De warmte die tijdens dit proces geproduceerd wordt, wordt teruggewonnen en omgezet in energie. Verbranding van afval in combinatie met opwekking van energie, oftewel ‘waste-to-energy’, betekent dat restafval gebruikt kan worden als een energiebron. Deze duurzame vorm van energieopwekking is een waardevol alternatief voor energie uit fossiele bronnen. De energie die we terugwinnen uit de verbranding van afval gebruiken we voor onze eigen installaties en gebouwen, en leveren we aan het elektriciteitsnet of in de vorm van stoom aan buurbedrijven. 

Biomassa en biogas

Bio-organisch afval heeft een groot potentieel voor groene energiewinning. Wij recyclen bio-organisch afval onder andere tot biomassa. Die wordt ingezet als hernieuwbare brandstof in energiecentrales. De vergisting van bio-organisch afval levert biogas op dat kan worden omgezet in warmte of elektriciteit. Ook het stortafval op onze deponieën is een radertje in onze waste-to-energy keten; daaraan onttrekken we methaan waarmee we energie kunnen opwekken.

Energieclusters

Indaver zoekt voortdurend nieuwe manieren om de energie die we terugwinnen tijdens de thermische verwerking van afval, af te zetten. Een mogelijkheid zijn energieclusters, waarbij de installaties van Indaver warmte leveren aan buurbedrijven en woonwijken. Indaver beschouwt groene warmte als een hefboom om het energiegebruik en de CO2-uitstoot te beperken en het aandeel van groene energie te vergroten. Ze heeft daarvoor diverse projecten in de regio’s.

Gevaarlijk afval veilig verwerken

Industrieel afval kan een gevaar betekenen voor mens en milieu in bepaalde gevallen en moet dan verbrand worden. Indaver heeft veel kennis over de verwerking van chemisch en farmaceutisch restafval dat niet gerecycled kan worden. Veiligheid en de voorzichtige, volledige vernietiging van dit materiaal zijn voor Indaver de grootste prioriteit. Daarvoor hebben we gespecialiseerde draaitrommelovens in Antwerpen, Biebesheim en Hamburg, die gevaarlijke of schadelijke componenten kunnen neutraliseren en energie terugwinnen. Onze draaitrommelovens zijn daarom belangrijke schakels in de circulaire economie, omdat ze helpen de product- en materiaalketen schoon en veilig te houden.

Share this page