Planet

Producenten in een circulaire economie willen grondstoffen hergebruiken, op voorwaarde dat ze even goed en veilig zijn als het originele materiaal. Wij winnen kwaliteitsvolle materialen terug uit het afval dat we verwerken. Deze materialenkringloop beschermen we tegen verontreiniging. We zijn zo een schakel in de circulaire economie.

Materialen terugwinnen

In onze hoogtechnologische installaties halen we zo veel mogelijk hoogwaardige materialen uit het afval dat we verwerken. We vullen mechanische recyclingmethoden aan met nieuwe technieken voor chemische en thermische recycling, zoals ons Molecule Management. Die breken materialen af tot hun basisbouwstenen voor nieuwe, hoogwaardige producten. Indaver investeert continu in innovatie om de kwaliteit van deze materialen nog te verbeteren en ontwikkelt proactief nieuwe technieken en installaties voor specifieke afvalstromen.

Plastics2chemicals: van plastic afval naar grondstoffen voor de chemische industrie

Indaver denkt volop na over vernieuwende, duurzame oplossingen voor plastics. Wij sorteren in onze installaties in Willebroek recyclebare plastic verpakkingen en maken ze gebruiksklaar voor de recyclingindustrie. Wij bouwen nu ook aan een vernieuwende oplossing voor end-of-life plastics die niet meer hergebruikt kunnen worden. Zo wil Indaver  in Europa plastics2chemicals (P2C) installaties bouwen die end-of-life plastics afbreken in kleinere koolwaterstofketens. Deze thermische moleculaire recycling levert grondstoffen op voor de chemische industrie.

Energie terugwinnen

Wij bieden een duurzamer alternatief voor fossiele brandstoffen. Bij de thermische verwerking van niet-recyclebaar afval in onze installaties komt energie vrij, die we maximaal benutten. Die energie gaat naar warmtenetten zoals het nieuwe industriële stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse haven, of wordt omgezet tot elektriciteit. Ze wordt dus als stoom, warmte en elektriciteit geleverd aan gebruikers.

Voedsel- en materialenketen beschermen

Consumenten en bedrijven vertrouwen erop dat de materialen die steeds opnieuw hergebruikt worden, veilig en zuiver zijn. Ongewenste of schadelijke stoffen moeten uit die productketen verdwijnen. Wij vernietigen gevaarlijke restdeeltjes die niet in de materiaalketen mogen terechtkomen. Contaminanten die we niet kunnen vernietigen, verwerken we en/of slaan we veilig op. Dat is onze ‘Safe Sink’-garantie.

Impact op het milieu beperken

We beperken het milieueffect van onze activiteiten tot een minimum. We volgen wat we doen nauwgezet op en streven we naar een minimale impact op lucht, water en bodem. In onze eigen processen springen we zuinig om met water en energie. Op onze vestigingen voorkomen we verontreiniging van bodem en grondwater. We zijn altijd op zoek naar manieren om ons eigen gebruik van grondstoffen te verminderen en vervangen nieuwe materialen waar mogelijk door gerecupereerde materialen. We beperken onze ecologische voetafdruk in ons afvalvervoer. Onze activiteiten beantwoorden aan de strengste milieunormen.

Share this page