Planet

Producenten in een circulaire economie willen grondstoffen hergebruiken. Ze moeten dan wel even goed en veilig zijn als het originele materiaal. Wij winnen kwaliteitsvolle materialen terug uit het afval dat we verwerken. We beschermen deze materialenkringloop tegen verontreiniging. We zijn zo een schakel in de circulaire economie.

Materialen 

Context 
Grondstoffen zijn schaars en duur. Onze economie kan echter niet zonder. We moeten dus slimmer omspringen met materialen en energie. Afval speelt daarbij een belangrijke rol. Door hoogwaardige materialen uit afval te halen, besparen we op primaire grondstoffen.

Europa wil primaire grondstoffen zoveel mogelijk vervangen door materialen gewonnen uit afval. Tegen 2030 moeten bijvoorbeeld alle plastic verpakkingen in de Europese Unie recyclebaar zijn. Bovendien wil Europa dat de lidstaten tegen 2030 de helft van de plastic verpakkingen recyclen.

Onze aanpak
Materialenkringloop sluiten
De industrie gebruikt grondstoffen om producten te maken. Wanneer deze producten aan het eind van hun levensduur zijn, worden ze afval. Indaver wint uit dit afval waardevolle materialen terug, een nieuwe grondstof voor de industrie. Ze doet dit in hoogtechnologische installaties. Zo sluiten we de materialenkringloop.


Waarde creëren uit afval
We vullen mechanische recyclingmethoden aan met nieuwe technieken voor chemische en thermische recycling. Met onze Molecule Management-aanpak breken we complexe afvalstoffen af tot op hun basisbouwstenen. Die zijn een hoogwaardige grondstof voor de industrie. Indaver investeert continu in technologische innovatie om de kwaliteit van de materialen nog te verbeteren

Indaver Metal Processing: edele metalen uit industrieel afval

Edele metalen zijn zeldzame en kostbare metalen zoals palladium. Ze worden gebruikt als industriële katalysator. Het is dus ecologisch en economisch interessant om deze metalen terug te winnen. Indaver doet dat met IndaMP (Indaver Metal Processing). Dit is een thermisch proces dat de edele metalen in farmaceutisch afval scheidt van solventen en ze opvangt in de residuen. We hebben op onze locatie in Antwerpen een bestaande installatie omgebouwd. Zo hebben onze klanten een constant en duurzaam aanbod van edele metalen. Ze zijn dan minder afhankelijk van grondstoffen van buiten Europa.
 

Energie

Context
We verbruiken nog altijd veel energie uit fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool en gas. Deze brandstoffen belasten het milieu. Ze moeten verbrand worden om energie af te geven. Ze stoten daarmee vervuilende stoffen en broeikasgassen uit, waaronder CO2. Dit draagt bij aan de klimaatopwarming. Ze worden ook steeds duurder omdat ze uitgeput geraken.
Tegen 2030 wil Europa dat de uitstoot van broeikasgassen gedaald is met 40 % ten opzichte van 1990. Het energieverbruik moet met minstens 32,5 % dalen. Minstens 32 % van de energie moet hernieuwbaar zijn. Op de langere termijn moeten we nog drastischer ingrijpen. Alleen zo kunnen we de klimaatopwarming binnen de perken houden.
Nog tegen 2030 moet 32 % van de energie in Europa uit hernieuwbare bronnen komen. Het gaat om energie uit wind, zon, water, warmte en in mindere mate biomassa.

Onze aanpak
Duurzame, veilige en betaalbare energie produceren
Indaver biedt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. We recupereren energie uit het afval dat we themrisch verwerken. We leveren deze energie als stoom, warm water of stroom aan gezinnen en bedrijven. We dringen zo het energieverbruik en de CO2-uitstoot terug. We verhogen het  aandeel van hernieuwbare energie.

ECLUSE: betrouwbare, betaalbare en duurzame energie voor bedrijven

In 2018 is de bouw van het industriële stoomnetwerk ECLUSE in de Antwerpse Waaslandhaven (BE) afgerond. Op 15 maart 2019 is het netwerk officieel geopend. ECLUSE stuurt de stoom van de waste-to-energy installaties van Indaver en SLECO door een netwerk van leidingen. Vijf bedrijven nemen stoom af. Eén bedrijf maakt gebruik van de condensaatwarmte. Deze bedrijven hoeven niet meer zelf stoom aan te maken in hun stoomketels. Ze kunnen daardoor het verbruik van gas, een fossiele brandstof, verminderen.

Klimaat

Context

CO2 is een van de grootste boosdoeners voor de klimaatverandering. 90 % van dit gas ontstaat bij energieopwekking. Hoe energie-efficiënter installaties, processen en gebouwen zijn, hoe kleiner de CO2-uitstoot. Tegen 2030 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen zien dalen met 40 % ten opzichte van 1990. 

Onze aanpak
Zuinig energie verbruiken
Indaver zoekt voortdurend manieren om haar eigen energieverbruik zo laag mogelijk te houden. We nemen onze installaties en processen onder de loep om te zien hoe we onze energiehuishouding kunnen verbeteren. 
Klimaatneutraal/CO2-arm
Indaver draagt CO2-arme oplossingen hoog in het vaandel. We maken werk van de ‘modal shift’, waarbij we vervoer over de weg combineren met duurzamer vervoer langs water of spoor. We beperken ook op andere manieren de CO2-uitstoot van onze logistieke activiteiten en het vervoer van onze medewerkers. We streven naar klimaatneutrale locaties en installaties.

Power-to-Methanol: duurzame methanol voor Antwerpse haven 

Tijdens de thermische verwerking in onze installaties komt CO2 vrij. In de haven van Antwerpen, België, wordt een test opgestart om uit die CO2 duurzame methanol te produceren. Methanol is een belangrijke grondstof voor de chemische industrie. Momenteel wordt die methanol geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Met het pilot project wordt de methanol geproduceerd uit opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof. Dit gebeurt via een nieuw proces, Carbon Capture and Utilisation (CCU). Per ton geproduceerde methanol vermijdt Port of Antwerp minstens evenveel ton CO2 in de lucht. Zo wordt de Antwerpse haven CO2-neutraler.

Safe Sink: duurzame veilige oplossing voor schadelijke stoffen

Context
In een circulaire economie worden materialen steeds opnieuw hergebruikt. Deze materialen moeten zuiver en veilig zijn. Alleen zo behouden producenten en consumenten hun vertrouwen in de materiaalketen.

In het afval zitten niet alleen bruikbare materialen, maar ook gevaarlijke componenten. Die ongewenste en schadelijke stoffen mogen de materiaal- en voedselkringloop niet vervuilen. De circulaire economie heeft daarom safe sinks nodig.

Onze aanpak
Wij vernietigen gevaarlijke restdeeltjes die niet in de materiaalketen mogen terechtkomen. Contaminanten die we niet kunnen vernietigen, verwerken we en/of slaan we veilig op. Dat is onze ‘Safe Sink’-garantie.

Impact op het milieu beperken

Context
Onze installaties liggen in de buurt van bedrijven en woonwijken. Op en rond onze locaties leven diverse soorten dieren, planten en insecten. Wij doen er alles aan opdat onze activiteiten het leven van al deze anderen in onze omgeving niet schaden. 

Onze aanpak
We beperken het milieueffect van onze activiteiten tot een minimum. We bevorderen de biodiversiteit. We streven we naar een minimale impact op lucht, water en bodem. In onze eigen processen springen we zuinig om met water. Op onze vestigingen voorkomen we verontreiniging van bodem en grondwater. 

Een continue monitoring van de emissies garandeert dat de gezuiverde rookgassen die de schoorsteen verlaten, steeds voldoen aan de strengste milieunormen. In het Duurzaamheidsrapport brengen we verslag uit van de prestaties op dit vlak van onze belangrijkste installaties.

In elke milieuvergunning voor een nieuwe locatie of voor een aanpassing of uitbreiding is biodiversiteit een belangrijk onderdeel. We minimaliseren of compenseren de impact van werken op onze locaties op de natuur. We produceren compost die de bodem vruchtbaar houdt en de biodiversiteit stimuleert.

In onze processen vervangen we nieuwe grondstoffen waar mogelijk door gerecupereerde materialen. We beperken onze ecologische voetafdruk in ons afvalvervoer.

IndaChlor®: impact op moerasgebieden beperken

Indaver bouwt IndaChlor® in een ‘zone humide’ – moerasgebied. Daar ontwikkelt zich mogelijk specifieke fauna en flora. We hebben de locatie en de installaties zo ingeplant dat de impact op de ‘zone humide’ zo veel mogelijk beperkt blijft. Dat lukt niet altijd. Dan creëert Indaver in andere gebieden in de haven gelijkaardige gebieden. We laten de aanwezige fauna zo veel mogelijk ongestoord. We brengen aangepaste verlichting, amfibieënladders, waterbekkens en vleermuiskastjes aan.

Duurzaam mobiliteitsbeleid voor medewerkers

Om fileleed en CO2-uitstoot te beperken, maakt Indaver werk van een duurzaam mobiliteitsbeleid voor de eigen medewerkers. Medewerkers kunnen op een andere plek dan hun standplaats werken, zoals thuis of op een andere locatie dichter bij huis. Ze worden gesensibiliseerd om onnodige verplaatsingen te vermijden. De nieuwe vergadercultuur zet meer in op conference calls, Skype en video. In België faciliteert Indaver ook financieel (fiscaal vriendelijk) en praktisch het gebruik van alternatieve vervoerswijzen zoals de (e-)fiets, deel- en poolwagens, carpooling en openbaar vervoer. Om medewerkers te helpen bij hun keuze krijgen ze advies op maat over hun woon-werkverkeer.
 

Share this page