Duurzaam en verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ingebakken in de strategie en organisatie van Indaver. Indaver is resultaatgericht, maar voor haar is resultaat niet louter te vatten in de tabellen en cijfers van de financiële groei die ze behaalt met een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening voor haar industriële en overheidsklanten. Indaver wil ook winst voor de samenleving.

Onze activiteiten moeten daarom steeds voldoen aan drie aspecten van duurzaamheid: sociaal-maatschappelijk, ecologisch en economisch. Deze aspecten beïnvloeden elkaar, vullen elkaar aan, komen soms met elkaar in conflict. Indaver toetst ze voortdurend om te zien of ze nog in evenwicht zijn en haar handelen nog duurzaam is.

Speerpunten van duurzaam ondernemen

  • Terugwinning van materialen en energie: Indaver wil een partner zijn in de circulaire economie, waarin afval een duurzame grondstof is en kringlopen gesloten worden. Duurzaam ondernemen betekent in deze context dienstverleningsconcepten en technologieën ontwikkelen die nog meer hernieuwbare energie en grondstoffen uit afval halen.
  • Impact op mens en milieu: We willen onze impact op mens en milieu zo klein mogelijk houden en onze ecologische voetafdruk in het transport van afval en bij de verwerking ervan zo veel mogelijk beperken. We verbeteren voortdurend onze energiehuishouding. We doen er alles aan om schadelijke materialen en stoffen uit de materialenkringlopen te houden.
  • Veiligheid en kwaliteit: We investeren zwaar in veiligheid voor onze eigen mensen en onze eigen omgeving. We doen dit met veilige en optimaal werkende installaties, goede procedures, goed opgeleide medewerkers en efficiënte systemen. We meten en verbeteren voortdurend de veiligheid en de kwaliteit van onze processen.
  • Duurzaam aankopen en goed bestuur: De bedrijfscode van Indaver beschrijft de gedragsregels voor duurzaam handelen voor al haar medewerkers. Indaver stelt voor haar samenwerking met leveranciers eisen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en vraagt van hen ook dat ze aantonen hoe ze daar aan voldoen. 
  • Sociaal engagement: Indaver steunt projecten die stroken met haar kernwaarden en die de regio’s waar ze actief is ten goede komen.

Rapporteren over duurzaam ondernemen

Over al deze inspanningen brengen we jaarlijks verslag uit met onze Duurzaamheidsrapportering. We willen dat al onze resultaten en de impact van onze activiteiten op mens en milieu transparant zijn voor onze stakeholders. ‘Open in woord en daad’ is namelijk een van de kernwaarden van Indaver. We voeren in alle openheid de dialoog met onze stakeholders (werknemers, leveranciers en partners, klanten, overheden, de gemeenschap en aandeelhouders). De Duurzaamheidsrapportering is het sluitstuk van die dialoog.

Share this page