Goede organisatie gemeentelijk afvalbeheer

Gemeenten hebben de plicht het afval van hun inwoners in te zamelen en duurzaam te (laten) verwerken. Het landelijke afvalbeleid bepaalt – rekening houdend met de Europese regelgeving en ambities – de kaders. De nationale ambities zijn vastgelegd in het programma VANG (Van Afval naar Grondstof) dat doelstellingen met concrete actieprogramma’s omvat. 

Betere scheiding restafval

De uitdaging voor gemeenten ligt enerzijds in het beheersen van de kosten van het afvalbeheer en daarmee de hoogte van de afvalstoffenheffing. Anderzijds is er de noodzaak voor het voeren van een duurzaam afvalbeleid dat leidt tot een goede en vergaande scheiding van huishoudelijk afval.

Per 1 januari 2015 heeft het rijk een belasting ingevoerd op de verwerking van restafval. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt deze heffing € 32,12 per ton aangeleverd restafval. Met deze heffing beoogt de overheid om het meer en beter scheiden van afval te bevorderen. Immers, goede afvalscheiding levert zuivere fracties op die beter te recyclen zijn. Terugwinning van grondstoffen en energie uit afval past uitstekend bij het gedachtegoed van een circulaire economie. Door materiaalkringlopen op een CO2- en energie-efficiënte manier te sluiten, leveren wij onze bijdrage aan de welvaart en het welzijn van de maatschappij. 

Public waste PartnershipS, Indaver als uw afvalpartner

Als gemeente heeft u te maken met groeiende complexiteit van de verwerking van het door u ingezamelde afval en de bijbehorende administratieve verplichtingen. Als oplossing voor al deze kwesties biedt Indaver u haar Public waste PartnershipS (PwPS) aan; flexibele, hoogwaardige maatwerkoplossingen afgestemd op gemeenten. De missie ‘toonaangevend in duurzaam afvalbeheer’, is ook hier voor Indaver leidend: 

  • toonaangevend als verwerker van afval die continu investeert in verbeteringen en innovaties,
  • duurzaam dankzij de uitgebalanceerde maatoplossingen waar Indaver naar streeft,
  • onze visie op afvalbeheer, het fundament onder onze klantgerichte dienstverlening.  

 

Streeft u ook naar een betere afvalscheiding en meer recycling in uw gemeente? Indaver heeft een duidelijke visie op actuele vraagstukken en biedt u graag nuttige tips. We zijn altijd bereid onze kennis in een goed gesprek te delen. 

Share this page