Invoering belasting op verbranden en storten van restafval

Vanaf 1 januari 2015 wordt niet alleen het storten maar ook het verbranden van Nederlands restafval belast. Daarbij geldt in beide gevallen een tarief van € 13 per ton. Doel is recycling verder te stimuleren en een extra belastingopbrengst te realiseren van € 100 miljoen per jaar. Het voorstel is gebaseerd op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. Als uw partner op het gebied van duurzaam afvalbeheer verduidelijkt Indaver de impact van deze wijziging. 

Invoering  belasting op verbranden en storten van restafval

Vanaf 1 januari 2015 wordt zowel het storten als het verbranden van restafval belast. Daarbij geldt in beide gevallen een tarief van € 13 per ton. Doel is recycling verder te stimuleren en een extra belastingopbrengst te realiseren van € 100 miljoen per jaar. Het voorstel is gebaseerd op een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Financiën. 

Steeds belangrijker: hoogwaardige terugwinning van energie en materialen!

De overheid heeft aangekondigd de komende 10 jaar de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt te willen halveren.  De eerder dit jaar ingevoerde stortbelasting genereerde niet alleen onvoldoende belastingopbrengst, maar droeg ook niet bij aan het realiseren van dit doel. Door de stortbelasting met ingang van 2015 om te vormen tot belasting op storten èn verbranden van restafval, ontstaat een fiscale prikkel die de overgang naar een circulaire economie ondersteunt. 
De belasting dient geheven te worden door de Nederlandse Afval Energiecentrales en stortinrichtingen en komt neer op een verhoging van de tarieven voor het verwerken van restafval  met € 13 per ton. Volgens de staatssecretaris, worden op deze wijze de lasten van een afvalstoffenbelasting evenredig verdeeld over burgers en bedrijven en er is een brede grondslag, waardoor het tarief relatief laag kan blijven. Ook draagt het bij aan de doelstellingen van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), omdat recycling wordt bevoordeeld ten opzichte van verbranden en storten. Op die manier wordt beter scheiden aan de bron gestimuleerd.

Indaver beheert verschillende afvalstromen. Wij streven daarbij naar maximale terugwinning van energie en materialen en minimale (liefst zelfs positieve) impact op mens en milieu. Dit doen wij onder andere door afval optimaal te scheiden/sorteren. Ook u speelt hierin een belangrijke rol, want hoe eerder in de keten en hoe beter afval wordt gescheiden, hoe hoger het recyclingresultaat en hoe lager de kosten. Deze belastingmaatregel is een extra stimulans om nogmaals op zoek te gaan naar verdere verbetering. Als uw partner in duurzaam afvalbeheer, adviseren wij u daar graag over.


Voor meer informatie over het standpunt dat de afvalsector inneemt ten aanzien van de afvalstoffenbelasting:

www.verenigingafvalbedrijven.nl

 
Wilt u meer weten over de wijziging afvalstoffenbelasting. Bezoek dan de webpagina:

www.rijksoverheid.nl

 

“Indaver is actief in de efficiënte terugwinning van materialen voor nuttige toepassing of recycling. In Nederland is Indaver sterk in het composteren en vergisten van biowaste (GFT en groenafval). Ze heeft sorteer-, zuiverings- en recyclinginstallaties voor materialen zoals PMD, papier-karton en plastics, alsook voor solventen, kwikhoudende lampen en zoutzuur. Dankzij efficiënt sorteren en zuiveren van selectief ingezamelde afvalstromen, maken we optimale recycling mogelijk. De gerecupereerde materialen voldoen aan de hoogste eisen en normen.”   

“Indaver levert jaarlijks energie voor het equivalent van 240 000 gezinnen.”

“We verkleinen onze footprint door efficiënt om te gaan met energie en materialen. De CO2-uitstoot die wij in Nederland hebben, wordt door onze terugwinningsactiviteiten ruimschoots gecompenseerd.”

“We sluiten de materiaalkringlopen op een CO2- en energie-efficiënte manier. Zo leveren we onze bijdrage aan welvaart en welzijn in deze wereld.”

“Samen werken we aan hoogwaardige terugwinning van energie en materialen!”

Share this page