Duurzaamheidsrapport: Indaver als schakel in de circulaire economie

Om de wereld leefbaar te houden, zullen we zoveel mogelijk materiaalkringlopen moeten sluiten. Afval speelt in de circulaire economie dan ook een wezenlijke rol. Door materialen en energie uit reststromen te halen en deze opnieuw als grondstoffen in te zetten, creëren wij waarde uit afval. Tegelijkertijd weren we gevaarlijke componenten uit de materiaal- en voedselketen om zo de samenleving en het milieu schoon en veilig te houden.

We laten bovendien open en transparant zien wat onze impact is op onze omgeving. Bijvoorbeeld met de publicatie van ons jaarlijks duurzaamheidsrapport. Het rapport presenteren we vanuit de 3 pijlers van duurzaamheid: People, Planet en Prosperity, met speciale aandacht voor samenwerkingsverbanden en partnerschappen.

People

Wij zijn een door technologie en kennis gedreven onderneming. Het zijn onze medewerkers die met hun kennis de technologische innovaties en dienstverleningsconcepten ontwerpen waarmee wij complexe vraagstukken rond afval kunnen oplossen. Met ons duurzame inzetbaarheidsprogramma zorgen wij ervoor dat ze energiek en gemotiveerd aan het werk kunnen blijven, nu en in de toekomst.
In al ons doen en laten vormt veiligheid de rode draad. We treden met elkaar in dialoog om een open oog voor onveilige situaties te houden. Voorkomen is altijd beter. Dus we werken veilig of we werken niet.

Planet

Wij zien het als onze maatschappelijke taak om bij te dragen aan de leefbaarheid van onze aarde en dragen concreet bij aan de transitie van afval tot een zuivere en veilige grondstof. In onze hoogtechnologische installaties winnen we waardevolle materialen terug, soms tot op moleculair niveau. Tijdens onze verwerkingsprocessen wekken we hernieuwbare energie op die we zelf gebruiken en aan derden leveren.
Componenten die gevaarlijk zijn voor de leefomgeving en die niet in de materialenkringloop mogen terechtkomen, vernietigen we, of we bergen ze veilig op.
Voor al onze werkzaamheden geldt, dat wij onze impact op onze omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Prosperity

Wij menen dat de circulaire economie dé manier is om welvaart en welzijn evenwichtig te verdelen over de wereldbevolking. De begrippen circulair en economie gaan hand in hand. Dankzij een stabiele financiële positie kunnen wij ook investeren in duurzaamheid.
We werken structureel en systematisch aan de verbetering van onze dienstverlening, inzet en processen. Daarbij speelt de verdere digitalisering een belangrijke rol.
Om onze verwerkingscapaciteit te vergroten, werken we vanuit onze langetermijnvisie aan zowel uitbreiding van onze bestaande installaties, als aan de bouw van nieuwe, innovatieve en duurzame installaties. Acquisities van bestaande installaties versterken onze positie als sterke speler in duurzaam afvalbeheer.

Partnerships & Projects

In de circulaire economie zijn verschillende partijen met elkaar verbonden. Samenwerking met universiteiten, onderzoeksinstellingen, industrieën en overheden is voor ons dan ook vanzelfsprekend. We delen kennis en netwerken, maar kunnen ook vraag en aanbod matchen. Dergelijke samenwerkingsprojecten leiden tot vernieuwende resultaten. Zoals het project Plastics2Chemicals dat na een succesvolle pilot doorgroeit naar een proefopstelling.

Ook de lancering van het stoomnetwerk ECLUSE is een succesvol voorbeeld van een brede samenwerking; bedrijven en organisaties slagen erin om jaarlijks 100 000 ton CO2-uitstoot te voorkomen.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

In ons duurzaamheidsrapport verwijzen wij nadrukkelijk naar 9 van de 17 SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Icoontjes in het rapport geven aan hoe onze activiteiten aansluiten op een of meerdere van deze doelstellingen.

Downloads

U kunt het duurzaamheidsrapport 2019  via onze website raadplegen of als PDF downloaden . We hebben ook een beknopte flyer  met enkele kerncijfers samengesteld, die u kunt downloaden.

Share this page