Klimaat heeft baat bij duurzame energie uit afval

Europa heeft een aantal ambities geuit ten aanzien van haar klimaatbeleid. Zo moet in 2020 het energieverbruik gedaald zijn met 20%. En van alle opgewekte energie moet 20% duurzaam verkregen zijn. Verder moet de uitstoot van broeikasgassen met 20% zijn afgenomen (referentiejaar: 1990).
Ook Nederland heeft zijn klimaatdoelstellingen. In het Energieakkoord van 2013 is vastgelegd dat in 2020 14% van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Drie jaar later moet dat 16% zijn. In 2013 werd 4,5% van de energie in Nederland duurzaam opgewekt.

Afval als duurzame energiebron

Er ligt dan ook een forse opdracht bij gemeenten, bedrijven en industrieën om bij te dragen aan deze klimaatdoelstelling. Een bewust gebruik van energie, gecombineerd met een afname in het gebruik van fossiele brandstoffen, is een vereiste.
De vergisting (biowaste-to-energy) van organische afvalstromen levert groene energie op. Ook waste-to-energy, dat staat voor verbranding van restafval met duurzame energieterugwinning, is een mogelijkheid voor energieopwekking zonder fossiel brandstofverbruik.
En hoewel bij de verbranding van gevaarlijk industrieel afval het verantwoord uitschakelen van gevaarlijke stoffen de hoofdzaak is, kun je er ook energie mee opwekken.

Kennispartner in duurzaam afvalbeheer

Indaver adviseert en ondersteunt haar klanten bij hun ambitie tot verdere verduurzaming van hun afvalbeheer. Voor Indaver zelf ligt er de taak om uit de afvalstromen op efficiënte wijze zoveel mogelijk materialen terug te winnen en energie op te wekken. Dat kan alleen door nauw overleg en samenwerking met haar klanten over de soorten afval, de aanvoer en verwerking.

Share this page