Kennismanagement is topprioriteit

Indaver zoekt continu naar wegen om kennis te vergaren. Die kennis en expertise deelt zij vervolgens met relaties, betrokkenen en andere geïnteresseerden. Dat doet Indaver op drie manieren:

  • zelf evenementen organiseren;
  • als kennispartner deelnemen aan congressen;
  • samenwerking met kennisinstituten en studenten.

Visie op kwaliteit

In de visie van Indaver ligt de focus in de branche momenteel te veel op kwantiteit. Net als in 2016 benadrukte directeur Peter Louwman in de pers de noodzaak om te investeren in het herwinnen van hoogwaardige grondstoffen uit reststromen. Als voorbeeld noemde Louwman het recyclen van kunststof. Indaver werkt nauw samen met de chemische industrie aan nieuwe, rendabele toepassingen van molecuulrecycling. Er zal echter altijd een fractie overblijven die niet te recyclen is en gestort moet worden.

Landelijk Afvalbeheerplan

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stelde eind november 2017 het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) vast. Indaver heeft in de inspraakronde expliciet aandacht gevraagd voor de focus op de productie van kwalitatieve grondstoffen. Daarbij wil Indaver nadrukkelijk samenwerken in de keten om vanaf het moment van inzamelen de kwaliteit te borgen.

Bijeenkomsten en bezoeken

Ook in 2017 was de belangstelling voor rondleidingen en bijeenkomsten groot. Vooral Bio Power Alphen was in trek, behalve scholieren, bezochten ook beleidsambtenaren van de NVRD Zuid-Holland en de lokale IVN Natuureducatie afdeling de locatie. TV West maakte er opnames voor de GFT aflevering van het programma ‘Johan gaat Scheiden’. Zeeuwse studenten bezochten de GFT-compostering in Nieuwdorp.

Samenwerking met onderwijsinstellingen

Bij kennisdeling hoort de samenwerking met onderwijsinstellingen. In 2017 stelde een student van de HZ University of Applied Sciences ter ondersteuning van QESH tijdens zijn stage een plan op voor de invoering van de nieuwe ISO 9001 en 14001 standaarden. Indaver kreeg tevens advies van een studente Bedrijfskunde MER (afstudeeropdracht) over aanpassingen van haar beoordelingscyclus zodat er een flexibele Performance Management Cyclus ontstaat. Tot slot gingen negen studententeams van de Hogeschool Rotterdam aan de slag met een casus van Indaver over communicatie met moeilijk benaderbare doelgroepen.

Share this page