Persbericht: Technische oorzaakanalyse afgerond: chemische reactie in tank veroorzaakte drukopbouw

Op vrijdag 26 februari deed zich op het terrein van Indaver in Antwerpen een incident voor met een tankwagen. Na dit incident volgde een grondige oorzaakanalyse in samenwerking met verschillende deskundigen en in nauw overleg met de klant. Het technisch onderzoek is afgerond. Het incident deed zich voor ten gevolge van een chemische reactie, een zogenaamde “runaway” reactie in de tank. Mede dankzij de goed werkende veiligheidsprocedures vielen geen gewonden bij het incident.

Veiligheidsprocedures correct in acht genomen

De reactie deed zich voor in een tankwagen met een vloeibare afvalstof die via een directe voedingslijn in de draaitrommeloven wordt gebracht. Het betrof een afvalproduct uit een destillatieproces. De tankwagen was geschikt voor dit type afvalstof en werd ook specifiek voor deze afvalstof gebruikt. Om de afvalstof te kunnen voeden naar de oven werd deze opgewarmd. Bij de verwerking zijn alle veiligheidsprocedures gevolgd: de tankwagen stond onder stikstofinertisatie om contact met zuurstof te voorkomen en de tankwagen was correct geaard.  

Zelfontbindingsproces van afvalstof zorgde voor drukopbouw

De afvalstof in de tankwagen heeft tijdens het voedingsproces echter een temperatuur bereikt waarop het product uit zichzelf is beginnen ontbinden. Bij dit proces is energie vrijgekomen. Deze vrijgekomen energie heeft de chemische reactie verder versneld. Meer product is beginnen ontbinden en de druk heeft zich opgebouwd. De veiligheidssystemen van de directe voedingslijn en de tankwagen zijn in werking getreden, maar de reactie en verdere drukopbouw kon op dat moment niet meer gestopt worden. Door de hoge druk is de tankwagen opengescheurd en is een brandbare gaswolk ontsnapt die  op grote hoogte vuur heeft gevat.  Door de impact hebben ook nabijgelegen tankwagens vuur gevat. Deze gevolgbrand was binnen de 2 uur onder controle. De rook heeft zich op grote hoogte snel verspreid; er werden door de hulpdiensten in de ruime omgeving geen  schadelijke concentraties opgemeten.

Voorkomen in de toekomst

Voor Indaver is een veilige verwerking prioritair, veiligheid zowel voor de eigen medewerkers als voor de directe omgeving van onze installaties. Indaver is daarom gestart met een grondige veiligheidsreview van alle directe voedingslijnen alvorens deze terug in gebruik te nemen. Ze voert ook met de verschillende klanten die afvalstoffen voor deze directe voedingslijnen aanleveren een grondige en nog gedetailleerdere analyse uit van de relevante parameters van hun specifieke afvalstoffen en van de gekozen verwerkingsmethode. 

Opruimwerken incidentzone en heropstart activiteiten

De opruimwerken aan de incidentzone zijn afgerond. De fysico-chemische activiteiten en de stortplaats konden op 29 februari al opnieuw in dienst worden genomen. Op 5 maart werd een van de thermische verwerkingsinstallaties terug in dienst genomen.  De herstelwerken aan de twee overige thermische verwerkingsinstallaties op het terrein zullen nog een aantal weken in beslag nemen. Deze installaties hebben schade opgelopen aan de elektrische bekabeling. Volgens de huidige planning zal de Medipower installatie voor de verwerking van ziekenhuisafval eind april terug operationeel zijn. De andere draaitrommeloven op het terrein zal midden juni terug opgestart worden.

Meer informatie
Inge Baertsoen, communications manager, 0497 970570
Inge.Baertsoen(at)indaver(dot)be

Share this page