Persbericht: Nieuwe sorteerinspanningen voor plastic verpakkingen op komst

1 miljoen Vlamingen stappen over op de Nieuwe Blauwe Zak die vanaf 2021 gemeengoed zal zijn in heel Vlaanderen

Fost Plus en de OVAM introduceren vandaag samen met afvalintercommunales MIWA, IVM, IBOGEM, ILVA, IVOO en MIROM en sorteercentra Indaver en Vanheede de uitgebreide blauwe pmd-zak. Samen met de inwoners van de IDM-, en VERKO-gemeenten die in april al in het nieuwe systeem stapten, zullen voortaan zo’n 1 miljoen Vlamingen naast de klassieke pmd-verpakkingen ook andere plastic verpakkingen zoals potjes, bakjes, schaaltjes, zakjes en folies in hun pmd-zak mogen aanbieden. De nieuwe blauwe zak zal tegen 2021 geleidelijk aan in heel Vlaanderen ingevoerd worden. Uit analyses blijkt dat de nieuwe maatregel de hoeveelheid plastics die nog in het restafval zitten met ongeveer de helft kan terugdringen, waardoor jaarlijks 50.000 ton meer recyclage mogelijk moet zijn. De invoering in de rest van Vlaanderen zal geleidelijk verlopen en moet voltooid zijn in 2021. Fost Plus en de OVAM vragen nadrukkelijk aan de inwoners van gemeenten die nog niet overgeschakeld zijn naar de uitgebreide blauwe zak om voorlopig de huidige sorteerregels te blijven respecteren.

 

Meer kunststofrecyclage noodzakelijke stap op weg naar circulaire economie

Vlaanderen boekt uitstekende resultaten wat betreft recyclage. 69 % van ons huishoudelijk afval en 76 % van ons bedrijfsafval wordt selectief ingezameld met het oog op hergebruik en recyclage. Toch zijn er nog verbetermogelijkheden. Om na te gaan waar er nog potentieel ligt om materiaalkringlopen beter te sluiten, organiseert de OVAM regelmatig sorteeranalyses van de huisvuilzak. Uit de laatste analyse bleek dat er in het restafval van de gemiddelde Vlaming jaarlijks nog ongeveer 15kg plastics zitten. 
Ongeveer de helft ervan zijn verpakkingen die mits extra inspanningen nog een tweede leven kunnen krijgen. Het huidige Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen en gelijkaardige bedrijfsafvalstoffen maakt van meer selectieve inzameling en recyclage van kunststoffen een prioriteit. Medio 2018 werd, na grondige proefprojecten van Fost Plus besloten om de vervanging van de huidige pmd-zak door een nieuwe blauwe zak met verruimde inhoud geleidelijk aan in heel Vlaanderen in te voeren. Dat betekent dat naast plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons ook andere plastic verpakkingen als botervlootjes, schaaltjes, zakjes, yoghurtpotjes, folies, … in die zak ingezameld mogen worden. Fost Plus en de OVAM schatten dat op deze manier de hoeveelheid restafval per Vlaming met 7 à 8 kg per jaar teruggedrongen kan worden. Dat is het equivalent van ongeveer vier pmd-zakken per jaar.

Meer materiaalrecyclage betekent ook minder CO²-emissies

1 miljoen Vlamingen zullen al vanaf 3 juni 2019 heel wat meer verpakkingen kunnen sorteren dan voorheen. Op dat moment wordt in de gemeenten van de afvalintercommunales MIWA, IVM, IBOGEM, ILVA, IVOO en MIROM een uitgebreide blauwe pmd-zak geïntroduceerd. Daarin mogen voortaan alle plastic verpakkingen. De inwoners van de gemeenten die aangesloten zijn bij afvalintercommunales VERKO en IDM gingen op 1 april al van start. 
Henny De Baets, administrateur-generaal OVAM: “Dat zou betekenen dat – na de volledige uitrol van de uitgebreide pmd-inzameling tegen 2021- we jaarlijks 45.000 tot 50.000 ton meer plastics zouden kunnen recycleren. Hierdoor recupereren we ook grondstoffen recupereren en reduceren we onze CO²-emissies. We zullen ook stimuleren dat in Vlaanderen extra recyclagecapaciteit gegenereerd wordt voor al dat plastic afval want de volgende jaren gaan we resoluut verder op dit elan. We grijpen ook in op het begin van de keten. Met de nieuwe erkenning van Fost Plus (2018) is de verpakkingsindustrie bijvoorbeeld ook verplicht om op zoek te gaan naar minder milieubelastende alternatieven voor verpakkingen. En vanaf 2020 verbieden we ook het gebruik van plastic wegwerpbekers op festivals en evenementen (tenzij men een recyclagegraad van 90% kan aantonen) en het gebruik van wegwerp cateringmateriaal voor overheden.”
Patrick Laevers, Managing Director Fost Plus: “Het nieuwe systeem maakt het aanzienlijk eenvoudiger voor de burger om te sorteren met als gevolg een aanzienlijke toename van de hoeveelheid huishoudelijk verpakkingsafval die vervolgens kan worden gerecycleerd. Al op twee maanden tijd zien wij een toename van 30 a 35% van de ingezamelde plastic verpakkingen bij IDM en Verko. De uitbreiding van de pmd-zak naar alle soorten plastic verpakkingen is een belangrijke stap in de richting van een echte economie van circulaire verpakkingen.”

Geleidelijke invoering voor maximale en duurzame recyclage

De nieuwe blauwe zak wordt geleidelijk aan ingevoerd over heel Vlaanderen. Op die manier krijgen alle actoren in de afval- en recyclageketen de tijd om zich goed voor te bereiden. Vooral de sorteercentra moeten een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan om de bijkomende verpakkingen te kunnen verwerken. ““Sinds 1 april verwerkt Indaver, naast het klassieke pmd, álle types plastic verpakkingen van IDM en VERKO. Op 1 juni sloten ook IBOGEM en MiWa aan. Hiervoor was het nodig om onze sorteerinfrastructuur in Willebroek aan te passen en uit te breiden met bijkomende machines zodat ook de harde kunststoffen en de kunststoffolies konden uitgesorteerd worden. We bereiden ons nu voor op de bouw van een volledig nieuwe, grotere, installatie zodat, wanneer méér intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overschakelen, wij ook aan hen een duurzame verwerkingsoplossing kunnen bieden. Indaver werkt hard aan het sluiten van materiaalkringlopen op een CO2-arme manier. Met onze state-of-the art sorteerinfrastructuur geven we concreet vorm aan de circulaire economie.”, aldus Alain Konings, Directeur verkoop & marketing huishoudelijke afvalstoffen.
Uiteindelijk moet de nieuwe blauwe zak tegen 2021 in heel Vlaanderen in gebruik zijn. Fost Plus en de OVAM vragen nadrukkelijk aan de inwoners van gemeenten die nog niet overgeschakeld zijn naar de nieuwe blauwe zak om de huidige sorteerregels te blijven respecteren. Op die manier kan een efficiënte pmd-sortering en recyclage gegarandeerd blijven. “Samen met meer dan 1,5 miljoen burgers draagt Vanheede duurzame lokale onderneming graag zijn steentje bij om zo veel mogelijk restafval te vermijden. Vandaag tonen we opnieuw aan dat we dit kunnen waarmaken dankzij blijvende innovaties. Vernieuwende technieken zoals zelflerende robots koppelen we aan extra werkgelegenheid voor 25 mensen. Op die manier recupereren we een extra 15.000 ton. Zo zorgen we samen voor de toekomst.”, aldus Jürgen Desmedt, Business Unit Manager Plastic Recovery. 

Infocampagne

Inwoners die starten met de nieuwe blauwe zak en nog een voorraad oude pmd-zakken hebben, mogen die overigens blijven gebruiken. Vanaf 3 juni mogen ze net als in de nieuwe blauwe zakken, ook in de oude pmd-zakken alle plastic verpakkingen stoppen. De nieuwe zakken worden verkocht in dezelfde verkooppunten als vroeger. Ook de prijs en de ophaaldata blijven dezelfde. 
Alle betrokken gezinnen krijgen een folder in de bus over de nieuwe PMD-zak en de sorteerregels. De informatie zal ook online beschikbaar zijn op de speciaal hiervoor gelanceerde website www.denieuweblauwezak.be Ook komt de info op de gebruikelijke kanalen zoals de websites en infobladen van de betrokken intercommunales en gemeenten en ook op de Recycle!-app. 

 

Voor meer informatie:

  • Jan Verheyen, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, T 015 284 148 – G 0479 89 07 46, woordvoerder@ovam.be, www.ovam.be 
  • Fatima Boudjaoui - Public Relations Manager, Fost Plus, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, T 02 761 21 09 - G 0471 77 30 96, fatima.boudjaoui@fostplus.be, www.fostplus.be 
  • Inge Baertsoen - Communications Managers, Indaver, Dijle 17a, 2800 Mechelen, T 015 28 80 44 - G 0497 97 05 70, inge.baertsoen@indaver.be, www.indaver.be

Share this page