Indaver zorgt voor veilige verwerking van PFAS in afvalstoffen

Indaver zorgt steeds voor de duurzame verwerking van afvalstoffen die in de maatschappij vrijkomen. Ook in het huidige PFAS-dossier neemt Indaver deze maatschappelijke rol op. Indaver beschikt over de best beschikbare technologie om de PFAS-verbindingen (waaronder PFOS) onomkeerbaar te vernietigen. We doen er alles aan om de impact naar de omgeving minimaal te houden. Het verwerkingsproces verloopt volledig in lijn met de omgevingsvergunning.

Verwerking op zeer hoge temperatuur om PFAS af te breken 

In de draaitrommelovens van Indaver worden afvalstoffen met hoge PFAS concentraties op hoge temperatuur verbrand. Dit zorgt voor het onomkeerbaar vernietigen van de PFAS-verbindingen in het afval.  PFAS is een algemene verzamelnaam voor fluor-organische verbindingen. PFOS is één van deze verbindingen. De Europese Verordening voor POP’s (persistente organische polluenten) verplicht om deze persistente organische stoffen irreversibel of onomkeerbaar om te zetten door thermische verwerking.  

Afvalverbranding op hoge temperatuur is dus een geschikte en verplichte verwerkingstechniek voor de verwerking van afvalstoffen met hoge concentraties aan zeer persistente organische stoffen zoals o.a. pesticiden, herbiciden, PCB’s, dioxines en dus ook PFAS-verbindingen.  

In de BREF Waste Incineration (referentiedocumenten van best beschikbare techieken) staat hoe de thermische verwerkingstechnologie moet toegepast worden. 

In de draaitrommeloven worden de afvalstoffen met hoge concentraties aan persistente organische stoffen op hoge temperaturen afgebroken. De draaitrommelovens zijn uitgerust met een zeer uitgebreide rookgasreiniging. Het verwerkingsproces wordt nauwgezet opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.   

In de rookgaszuivering worden de resterende fluorides opgevangen door het doseren van hulpstoffen en actief kool. Indaver zorgt ook voor de veilige en duurzame verwerking van de restproducten van de verwerking. Het residu wordt verder behandeld en geborgen op een stortplaats voor gevaarlijk afval. Deze stortplaats is ingericht met verschillende waterondoordringbare lagen om impact op lange termijn naar de omgeving te voorkomen.  

Sommige specifieke afvalstoffen met lage PFAS concentraties kunnen technisch ook verwerkt worden in roosterovens en wervelbedinstallaties. Ook hier zorgt de thermische verwerking voor een maximaal en onomkeerbaar vernietigen van PFAS-verbindingen. Ook deze installaties zijn voorzien van een uitgebreide rookgasreiniging. 

Zo vervult Indaver een belangrijke maatschappelijke rol om deze stromen onomkeerbaar te vernietigen.  

Proces in lijn met omgevingsvergunning 

Het verwerkingsproces verloopt volgens de normen en voorwaarden die opgelegd zijn in de omgevingsvergunning.  

Het afvalwater van de Indaver site in Antwerpen wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie voor het geloosd wordt. De vergunde lozingsvoorwaarden zijn de voorbije jaren aangescherpt.   

Streven naar continue verbetering 

Indaver heeft steeds haar rol als essentiële schakel in een duurzaam afvalbeheer opgenomen. Wij volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet en doen de nodige investeringen om processen steeds te verbeteren. Wij verlenen ook nu onze volledige medewerking aan de autoriteiten om het wettelijk kader en de normeringen voor de toekomst verder op punt te stellen op basis van wetenschappelijke inzichten. Zo zorgen we mee voor een zuivere toekomst. 

Share this page