Warmte uit de buik van Indaver

Verwarmt u binnenkort uw huis met stoom van Indaver? Nu de wereld een klimaatakkoord rijker is, wordt de zoektocht naar alternatieven voor fossiele energiebronnen prangender. Zo een alternatief is de warmte die Indaver produceert tijdens de thermische verwerking van afval.

 

Hoe produceert Indaver warmte?

Indaver heeft in Doel en Antwerpen thermische verwerkingsinstallaties die het afval van haar klanten – bedrijven en overheden – verwerken. De energie die vrijkomt tijdens het verbrandingsproces wordt omgezet tot stoom. Indaver gebruikt die stoom deels voor haar processen. Een turbine zet een deel van die stoom om in elektriciteit die Indaver zelf gebruikt of aan het net levert. Op volle kracht leveren de vestigingen van Antwerpen en Doel energie equivalent aan het verbruik van 191 000 gezinnen. Indaver zoekt voortdurend nieuwe toepassingen voor de stoom die ze produceert.

Waarom heet dit groene warmte?

Warmte- of stoomnetwerken zoals bij Indaver/SLECO in de Waaslandhaven zijn een groene oplossing voor de verwarming van gebouwen en huizen, en voor de productieprocessen van bedrijven. In Doel wordt de warmte immers voor 50 % opgewekt op basis van het hernieuwbare aandeel van organische materiaal in de afvalstoffen. Ze zijn een energie-efficiënt en duurzaam alternatief voor verwarming op basis van fossiele brandstoffen. 

Waar gaat die warmte heen?

Op dit moment levert Indaver in Doel al stoom voor de processen van het buurbedrijf Ineos Phenol. Dit embryonale stoomnetwerk moet in 2017 een fiks uit de kluiten gewassen kind geworden zijn. Indaver is namelijk een van de partners in het geplande warmtenetwerk ECLUSE in de Waaslandhaven. Dit netwerk zal warmte leveren aan een aantal bedrijven in de buurt, en zal vertrekken uit de waste-to-energy installatie van Indaver/SLECO in Doel. 

Is de levering van warmte beperkt tot Doel?

Nee, in de vestiging van Antwerpen levert Indaver restwarmte in een energiecluster met Amoras, het ontwateringsproject voor baggerslib van de Antwerpse haven. Verder zitten nog enkele warmteleveringsprojecten in de onderzoeksfase. De haven van Antwerpen ontwikkelt zowel op Linkeroever als op Rechteroever zones voor logistieke activiteiten die gebruik maken van verschillende types vervoersmiddelen – multimodaal vervoer. Eén ervan is het Logistiek Park Schijns, dat gepland wordt vlakbij de vestiging van Amoras. Aan dit project, voor 2018, kan warmte op lage temperatuur geleverd worden. 

Gaat er alleen warmte naar bedrijven?

Nee. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband IVAGO, waar Indaver bij betrokken is via haar participatie in de privépartner ECOV, levert er groene warmte aan het Universitair Ziekenhuis van Gent. IVAGO verwerkt jaarlijks 100 000 ton brandbaar huishoudelijk afval en voorziet in de eigen behoefte aan elektriciteit en warmte, maar levert daarnaast ook elektriciteit aan het openbare net. Via een ondergrondse stoomleiding wordt warmte geleverd aan het Universitair Ziekenhuis Gent. Een tweede project om warmte te leveren aan buurbedrijf Eastman wordt nu verder uitgewerkt.

Verwarmt de warmte van Indaver ook gewone huizen?

Toch wel, als u in Antwerpen woont. Indaver onderzoekt hoe zij de warmteoverschotten van haar vestiging in Antwerpen nuttig kan toepassen in woonwijken, de zogeheten district heating. Zo bekijkt Indaver samen met buurgemeenten en de stad Antwerpen naar de mogelijkheden om duurzame warmtelevering voor woningverwarming te realiseren. Ze stelt haar knowhow op het vlak van duurzame energievalorisatie ook ten dienste van het Antwerpse stadsbestuur bij de aanleg van een warmtenet voor de duurzame wijk ‘Nieuw Zuid’. Zij maakt als kennishouder deel uit van het consortium warmte@zuid dat het warmtenet bouwt. Ook in Duitsland en Nederland leveren installaties van Indaver energie voor de verwarming van huizen. 

Share this page