Indaver bouwt sorteerinstallatie Willebroek om voor eerste P+MD-contracten

Eind november haalde Indaver de eerste vier P+MD-opdrachten binnen voor het sorteren en zuiveren van P+MD van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden IDM, VERKO, MiWa en IBOGEM. Dit zijn de eerste contracten in de zogenaamde transitiefase naar de uitgebreidere inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval. Volgens het FOST Plus lastenboek moet Indaver een aantal bijkomende fracties uit de plastics uitsorteren, de zogenaamde ‘P+’ fractie. Om dit te kunnen realiseren, moet ze haar sorteerinfrastructuur op het Milieupark in Willebroek aanpassen. Na de formele toewijzing van de opdracht, eind november 2018, startte een projectteam van Indaver alle werken op om de ambitieuze deadline van 1 april te halen.

Ambitieuzer dan Europa

Europa bindt de strijd aan met verpakkingsafval. In april 2018 keurde ze het zogenaamde Circular Economy Package goed. Die omvat een nieuwe afvalrichtlijn, met onder meer afspraken over producentenverantwoordelijkheid, en een nieuwe verpakkingsrichtlijn die meer recycling vraagt.
Vandaag recyclen we in België 39% van de huishoudelijke verpakkingsplastics. Tegen 2025 moet dat 55% zijn. In België zal FOST Plus samen met de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de verwerkers deze Europese doelstelling verwezenlijken. Meer nog, ze zijn ambitieuzer dan Europa: tegen 2025 willen ze 64% van de plastics recyclen. Verwerkers krijgen dus aanzienlijk meer afval aangeboden. Opdat dit haalbaar blijft, voert FOST Plus een transitieperiode in tot 2021.

Bron: Fost Plus

Indaver, partner van openbare besturen voor verwerking verpakkingsafval

Het Milieupark van Indaver in Willebroek sorteert meer dan 30.000 ton PMD per jaar. Het is hiermee vandaag het grootste PMD-sorteercentrum in België. Voor lokale besturen, intercommunales, steden en gemeenten is Indaver zo een betrouwbare partner die een duurzame en rendabele oplossing helpt te vinden voor hun afval. Eind 2018 nog werd Indaver bekroond door FOST Plus voor de constante hoge kwaliteit van de uitgesorteerde materialen die zij levert. Deze hoge kwaliteit is voor Indaver van het allergrootste belang, want alleen zo wordt hoogwaardige recycling mogelijk en blijft de materiaalkringloop zuiver.

Sorteerproces transitiefase 

In de overgangsfase zal Indaver bijkomende kunststoffracties uit PMD sorteren, waarbij ze haar installatie aanpast en uitbreidt. Sommige intergemeentelijke samenwerkingen zullen nog een tijd lang het ‘klassieke’ PMD aanleveren. Andere, zoals IDM en VERKO vanaf 1 april en IBOGEM en MiWa vanaf 1 juni, laten PMD uitsorteren volgens de nieuwe definitie PMD, namelijk het ‘P+MD’. Beide verwerkingsmethodes lopen dus parallel, en dat heeft gevolgen voor onze organisatie. Indaver moet de organisatie en het algemene beheer van de plant aanpassen. In de transitiefase (2019-2021) zou Indaver in Willebroek in totaal zo’n 37.000 ton verpakkingsafval per jaar sorteren. Voor de burger betekent deze uitbreiding een vereenvoudiging van de sorteerboodschap: bijna alle plastic verpakkingen horen bij het P+MD, zoals plastic folie, (kassa)zakjes, verpakkingen rond zes flessen water, botervlootjes, yoghurtpotjes enzovoort.

Wat verandert er aan de installatie?

De nieuw uit te sorteren plastics worden automatisch, via windzifters en installaties voor optische herkenning, uit de verpakkingsstroom gehaald. Het gaat onder andere om PET-schaaltjes, opake PET-flessen, polystyreenverpakkingen, zwarte plastic verpakkingen en plastic folies.
Voorheen sorteerde Indaver ook al PET, maar beperkte ze zich tot transparante kleurloze, blauwe en groene flessen en flacons. De PET-schaaltjes zijn harde verpakkingen zoals bekers, potten, bakken, schaaltjes, openklapbare verpakkingen, blisterverpakking, eierdozen en deksels.
Polystyreen is een heel nieuwe fractie die zal mogen meegegeven worden in de P+MD-zak. Het gaat om potjes, bakken, schaaltjes, schotels en deksels. Wat zeker niet in deze fractie mag terechtkomen, is geëxpandeerd polystyreen (piepschuim).
Ook plastic folies hoorden voorheen niet in de blauwe zak. Nu zullen, naast de blauwe zak zelf, ook de verschillende soorten folies uitgesorteerd worden: multipack krimpfolie, plastic zakjes voor voedingswaren, winkelzakjes, draagtassen, flexibele belegverpakkingen, verpakkingen rond koekjes en snoep en afgescheurde afdekfolies. 
Nadat Indaver het verpakkingsafval uitgesorteerd heeft, worden de materialen eigendom van FOST Plus. Die zal in de transitieperiode de ‘nieuwe’ kunststoffen als een gemengde stroom van harde plastic verpakkingen en folies afvoeren naar recycleurs van gemengde plastics. Intussen volgt FOST Plus de ontwikkeling van nieuwe sorteer- en/of recyclagemogelijkheden op de voet.

Plastics-to-chemicals: thermische moleculaire recycling

Investeren in een adequaat sorteerproces is onontbeerlijk, maar ook op het vlak van nieuwe technologieën staan we niet stil. We hebben met zijn allen de ambitie om de materiaalketens duurzaam te sluiten en uit afval nieuwe hoogwaardige grondstoffen te maken. Maar niet voor elke soort kunststof is mechanische recycling de meest aangewezen oplossing en ‘downcycling’ is voor Indaver geen optie. 
We mikken daarom op nieuwe technologieën, gebaseerd op een chemische aanpak. Die aanpak moet onder meer toelaten om end-of-life-plastics om te vormen tot nieuwe grondstoffen voor de chemie. In samenwerking met onder meer de Universiteit Gent onderzoekt Indaver al enkele jaren hoe end-of-life-plastics op te breken in kleinere koolwaterstofketens. Via die thermische moleculaire recycling produceren we nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie. Deze thermische recycling wordt in de toekomst mogelijks één van de verwerkingsmethodes voor de extra uitgesorteerde kunststoffen uit de PMD-zak.

En na de transitiefase?

FOST Plus wil op termijn in totaal 15 fracties uitsorteren. Wanneer dat zal zijn, hangt deels af van de snelheid waarmee FOST Plus nieuwe recyclingmarkten kan aanboren. China verbiedt sinds 2018 de import van plastic afval en dat heeft een zeer grote impact op de Europese afvalsector. Maar dit verbod biedt ook kansen: we kunnen deze waardevolle grondstoffen in Europa houden, nieuwe jobs creëren en investeren in nieuwe technologieën.
Wellicht zal – naast nieuwe technologische toepassingen – een nieuwe, grotere installatie nodig zijn om alle bijkomende plastics te verwerken. Indaver wil hierin investeren, hetzij alleen, hetzij in partnerships. Indaver bereidt zich in elk geval voor om, ook na de transitiefase, haar rol op te nemen als kwaliteitsvolle verwerker van verpakkingsafval en zo bij te dragen aan een duurzamere planeet.

“Indaver zoekt steeds naar oplossingen om materiaalkringlopen op een CO2-arme manier te sluiten. Ook voor verpakkingsmateriaal en in het bijzonder plastic verpakkingen, is Indaver een belangrijke partner in dit proces. Met onze state-of-the art sorteerinfrastructuur en groeiambities in de thermo-chemische recycling geven we concreet vorm aan de circulaire economie.”
Alain Konings, directeur verkoop & marketing huishoudelijke afvalstoffen
 

Share this page