IndaTube: uw lampen beter en veiliger gerecycled

Indaver Relight wil ‘toonaangevend in lampenrecycling’ zijn in Europa. De nieuwste telg in het rijtje installaties die Indaver daarvoor gebruikt, IndaTube, maakt dit waar op vier fronten.

Dubbel aantal lampen

Op de vestiging van Indaver in Doel verwerkt Indaver Relight jaarlijks 30 miljoen kwikhoudende lampen, waaronder alle lampen die in België ingezameld worden. Het gaat om TL-lampen, spaarlampen en andere gasontladingslampen. Met de walsbreker, de voorganger van IndaTube, haalde Indaver Relight een volume van 1 300 ton aan verwerkte TL-lampen. Met IndaTube zal Indaver in staat zijn om 2 500 ton halen, dus bijna een verdubbeling. 

Efficiëntere terugwinning

Uit de lampen recupereert Indaver het fluorescentiepoeder, het kalkglas – dat is het glas van de buislamp – en de capjes voor hergebruik. Met IndaTube kan ze het fluoresecentiepoeder efficiënter verwijderen en (milieu)vervuilende substanties maximaal uit de fracties verwijderen. Het kalkglas maken we klaar om het nadien terug te zenden naar de lampenproducenten die dit glas inzetten om nieuwe TL-lampen te maken. Het fluorescentiepoeder wordt vermarkt. Uit deze poeders worden zeldzame aardemetalen teruggewonnen. De capjes keren terug naar het  metaalverwerkingscircuit. Dit is dus een mooi voorbeeld van de gesloten kringloop.

Ergonomischer werken

Om de ambitieuze verwerkingscijfers te realiseren moeten de aangevoerde lampen ook tijdig uitgesorteerd aan de IndaTube-installatie geraken. Het sorteren van de lampen is noodzakelijk omwille van de wisselende kwaliteit van de aangeleverde lampen. Er ging daarom veel aandacht naar de bouw van 4 nieuwe sorteerposten die zo ontwikkeld zijn dat de medewerkers op een ergonomische manier de grotere volumes kunnen sorteren.

Lagere kwiklast

Deze lampen bevatten een kleine hoeveelheid kwik, een vluchtig metaal dat schadelijk is voor mens en milieu. Een milieuveilige verwerking is dus noodzakelijk. De Europese regelgeving rond de residuele kwiklast wordt steeds strenger. Met IndaTube kunnen we de kwikconcentraties op de fracties structureel onder de nieuwe en strengere Europese grenswaarden houden. In de oven van IndaTube wordt het kwik uitgedampt en omgezet in een gasvormig kwik. Alle proceslucht gaat doorheen een actief-koolfilter die het kwik vangt. 

De recycling van lampen is een mooi voorbeeld van de gesloten kringloop. Indaver wil afval zoveel mogelijk opnieuw in de materialenketen brengen. In de circulaire economie worden materialen die uit afvalstromen worden gewonnen opnieuw ingezet als een hoogwaardige grondstof, voor hun oorspronkelijke doel of om nieuwe producten te maken.

Share this page