Wervelbedoven: thermische verwerking met energieterugwinning

In de wervelbedoven verwerkt Indaver niet-recyclebaar bedrijfsafval en slib uit de industrie en de waterzuivering. Door de snelle verbranding kan deze technologie heel grote volumes verwerken. De energie uit de verbranding wordt omgezet in stoom en stroom voor Indaver en voor derden. 

Aanlevering

Vrachtwagens leveren de afvalstoffen in bulk aan in de overdekte storthal. De vaste afvalstoffen worden eerst in een voorbehandelingsinstallatie, bestaande uit 2 identieke productielijnen met telkens 2 shredders en 2 overbandmagneten, verkleind en ontijzerd. 

Nadien komt het materiaal op een gemeenschappelijke transportband waar het nog eens wordt ontijzerd om nadien via een afvaltransportband in een van de 6 stortopeningen gedeponeerd te worden in de afvalbunker.

Slib wordt in een van de drie slibbunkers gestort. Een semiautomatische kraan staat in voor de menging en de voeding van de slibsilo, van waaruit het slib in de ovens wordt gepompt. 

Thermische verwerking

Elke oven is uitgerust met 2 voedingsschroeven die het vaste afval vanuit de voedingstrechter naar het wervelbed doseren. Het slib wordt gelijkmatig en op een gecontroleerde manier in de oven gepompt. 

Het verbrandingsproces vindt plaats in een sterk roterend wervelbed van zand bij een temperatuur van minimum 850 °C. 

Naast technieken om de vorming van dioxines en NOx (stikstofoxiden) te beperken, wordt ureum in de oven geïnjecteerd om de vereiste NOx-emissiegrenswaarden te bereiken. 

Schroeven halen het zand en de bodemassen uit de oven. Daarna wordt het zand gezeefd en vervolgens opnieuw in het wervelbed gebracht. Een magneet verwijdert de metalen uit de bodemassen.

Terugwinning van energie

Van bij het ontwerp van de wervelbedinstallatie was rationeel energiebeheer een aandachtspunt. De ovens zijn daarom zo gebouwd dat ze efficiënt energie recupereren. De warmte afkomstig van de thermische verwerking wordt gerecupereerd in een verticale stoomketel. De geproduceerde stoom wordt gevoed aan een turbinegenerator en omgezet in elektriciteit, die aan het openbaar elektriciteitsnet geleverd wordt.

De stoom die vrijkomt tijdens de verwerking zal dienen voor het warmenetwerk ECLUSE, dat vanaf het najaar van 2018 warmte en stoom levert aan buurbedrijven in de Waaslandhaven.

Performante rookgasreiniging

De rookgassen worden intensief gereinigd om aan de strenge emissievoorwaarden te voldoen. Elektrofilters verwijderen de vliegassen. In de circocleanreactor worden enerzijds kalk geïnjecteerd voor de captatie van Cl- en S-componenten en anderzijds bruinkool voor de verwijdering van zware metalen en dioxines. De mouwenfilters scheiden vaste deeltjes af. 

De rookgaszuiveringsresidu’s worden, indien nodig, eerst gesolidificeerd en vervolgens gestort op een deponie klasse 1. Een laatste stap in de rookgasreiniging is de verwijdering van de rest van de Cl- en S-componenten via natte wassers. Een continue monitoring van de emissies garandeert dat de gezuiverde rookgassen die de schoorsteen verlaten, steeds voldoen aan de strengste milieunormen.

Terugwinning van waardevolle grondstoffen

De voorbehandelingsinstallatie van de wervelbedoven verwijdert de metaalfractie in het aangeleverde afval grotendeels op voorhand. Deze schrootfractie wordt in de voorbehandelingsinstallatie voor energierijk afval gereinigd om opnieuw gebruikt te worden.

Share this page

Adres

Indaver Doel
Haven 1940
Molenweg
9130 DOEL
België
t +32 3 570 72 11
f +32 3 570 72 99