Compliance

We bieden onze klanten de milieuvriendelijkste en economisch meest verantwoorde oplossing voor hun afvalbeheer. Ofwel behandelen we het afval in onze eigen installaties, ofwel laten we het verwerken in externe centra. De verwerking door derde partijen moet gebeuren volgens dezelfde normen als in onze eigen installaties. We controleren de externe verwerkingscentra dan ook nauwgezet om te verzekeren dat dit het geval is.

Outletmanagement 

Indaver heeft in Europa een netwerk van ongeveer 500 externe verwerkingscentra voor de materialen (afval en grondstoffen) van haar klanten. Dit gaat van zeer kleine, specifieke installaties (zoals reinigen en herstellen van vaten en grote plastic containers) tot zeer grote, geïntegreerde ondernemingen (zoals meeverbrandingsinstallaties met bijbehorende voorbehandelingsplatformen).

Strenge audits

Dankzij het gestructureerde beheer van ‘outlets’ bieden we onze klanten dezelfde waarborgen voor de verwerking van afval door externe bedrijven als voor onze eigen installaties. Indaver gaat immers na of de verwerking er op milieuvriendelijke wijze gebeurt, in overeenstemming met de lokale en EU- wetgeving. Daarvoor heeft we speciale mechanismen uitgewerkt. 

Qualification Guarantees (QG) moeten beschikbaar zijn voor alle externe verwerkingscentra vóór er tussen Indaver en de ‘outlet’ een overeenkomst wordt afgesloten. Deze onafhankelijke garantie bevestigt formeel dat het externe verwerkingscentrum het afval kan aanvaarden en verwerken. De garantie verschilt naargelang het land of de regio waar het externe verwerkingscentrum is gevestigd. Als die garanties er niet zijn, vraagt Indaver de verwerker aan de hand van een Pre-Qualification Questionnaire (PQQ) te bevestigen dat hij de nodige vergunningen heeft om specifiek afval te mogen aanvaarden en verwerken.

Voor elke verwerkingsroute die Indaver als kritiek beschouwt, is een bijkomende ‘QESH-goedkeuring’ vereist: ‘Quality Environment Safety Health Approval’. Een activiteit wordt als kritiek beschouwd als er een verhoogd risico is op verontreiniging van de materiaal- of voedselketen, het relevante wettelijke kader als eerder minimaal wordt beschouwd en/of wanneer het gaat om specifieke kritieke afvalstromen (bijv. explosieven, peroxiden, radioactief afval, afval dat prioritaire stoffen bevat enz.).

Een ‘QESH-goedkeuring’ onderzoekt de relevante Europese en nationale wetgeving, de ‘Best Practice Classification and Characterisation’-procedure (BPCC) van Indaver en past onze ’10 Codes van Goede Praktijk in afvalbeheer’ toe. Na deze evaluatie is het duidelijk of een specifieke activiteit kan plaatsvinden in het beoogde verwerkingscentrum. In bepaalde gevallen zal een vestiging van een ‘outlet’ aan een volledige audit onderworpen worden. 

Strenge eisen, ook voor logistiek

Indaver heeft een breed aanbod aan logistieke dienstverlening voor gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. Door haar jarenlange ervaring met afvaltransport (inclusief AZDR) hanteert ze strikte procedures. De externe logistieke partners van Indaver zijn onderworpen aan dezelfde audits en moeten voldoen aan dezelfde strenge voorwaarden als onze eigen logistieke diensten.

Share this page