Strenge auditprocedures

Met interne audits controleert Indaver de toepassing van haar geïntegreerde managementsystemen. Zo kunnen we continu onze processen verbeteren. Via externe audits kunnen overheden, klanten en certificatiebureaus onze processen controleren. De resultaten van de interne en externe audits worden opgevolgd door de QESH-afdeling. Het Internationaal Management Team wordt op de hoogte gebracht van de corrigerende maatregelen.

Overheidscontroles

In België controleert de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) of Indaver voldoet aan alle voorwaarden van de vergunning, bijvoorbeeld voor emissies naar water en lucht. Daarnaast is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) belast met de controle op de heffingen voor de lozingen in water en lucht. 

SEVESO-controles

Omwille van de hoeveelheid gevaarlijk afval die er opgeslagen en verwerkt kan worden, is de vestiging in Antwerpen onderworpen aan de SEVESO-richtlijn, een Europese richtlijn over de risico’s van industriële ongevallen. SEVESO-audits worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) samen met de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. 

Controles door klanten

Klanten maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om zelf (onsite) controles te doen. De audits passen ofwel in de acceptatieprocedure van Indaver als afvalverwerker (precontractuele audits) of in een tussentijdse evaluatie van leveranciers (postcontractuele audits).

Controles door certificatiebureaus

Indaver België heeft een ISO 9001-, ISO 14001- en een OHSAS 18001-certificaat in naam van Indaver NV en SXEV NV, dat de roosterovens en wervelbedovens op de vestiging in Doel exploiteert.

Share this page