Strenge auditprocedures

Met interne audits controleert Indaver de toepassing van haar geïntegreerde managementsystemen. Zo kunnen we continu onze processen verbeteren. Via externe audits kunnen overheden, klanten en certificatiebureaus onze processen controleren. De resultaten van de interne en externe audits worden opgevolgd door de QESH-afdeling. Het Internationaal Management Team wordt op de hoogte gebracht van de corrigerende maatregelen.

Overheidscontroles

In België controleert de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid (LNE) of Indaver voldoet aan alle voorwaarden van de vergunning, bijvoorbeeld voor emissies naar water en lucht. Daarnaast is de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) belast met de controle op de heffingen voor de lozingen in water en lucht. 

SEVESO-controles

Omwille van de hoeveelheid gevaarlijk afval die er opgeslagen en verwerkt kan worden, is de vestiging in Antwerpen onderworpen aan de SEVESO-richtlijn, een Europese richtlijn over de risico’s van industriële ongevallen. SEVESO-audits worden uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) samen met de afdeling milieu-inspectie van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid. 

Controles door klanten

Klanten maken regelmatig gebruik van de mogelijkheid om zelf (onsite) controles te doen. De audits passen ofwel in de acceptatieprocedure van Indaver als afvalverwerker (precontractuele audits) of in een tussentijdse evaluatie van leveranciers (postcontractuele audits).

Controles door certificatiebureaus

Indaver heeft een ISO 9001-, ISO 14001- en een ISO 45001-certificaat in naam van Indaver NV en SXEV NV, dat de roosterovens en wervelbedovens op de vestiging in Doel exploiteert.

Audits van externe verwerkingscentra

Bij Indaver Groep worden onderleveranciers actief beheerd. 

Naast onze eigen installaties. De activiteit ‘industriële diensten’ van Indaver heeft een centrale afdeling Waste Flow die toegang heeft tot meer dan 300 zogenaamde externe verwerkingsinstallaties die extra capaciteit of alternatieve technologieën bieden. Zo kan Indaver zijn klanten de allerbeste oplossing bieden. Deze betrouwbare partners worden geselecteerd op basis van geografische locatie, flexibiliteit, hoge kwaliteitsnormen, geleverde diensten en prijs. 
Ook onze logistieke partners die gevaarlijk afval vervoeren (ADR-transport) moeten aan strenge eisen voldoen. De logistieke afdelingen van Indaver hebben uitstekende contacten met externe partners om onze klanten de beste logistieke service te leveren. Op die manier bieden wij altijd een logistieke LEAN-service tegen de laagst mogelijke kosten, zonder ooit de veiligheids- en kwaliteitsaspecten uit het oog te verliezen. 

Volledig conforme oplossingen

Het is de verantwoordelijkheid van de afdeling Waste Flow, Logistic & QESH van de regio om de verwerkingscentra te screenen en te beoordelen. Zij gebruiken verschillende instrumenten voor het beoordelen van de prestaties, zoals het PQQ-formulier (Pre-Qualification Questionnaire). Alle externe verwerkingscentra die afvalstoffen behandelen en verwerken die (op basis van aard en samenstelling en/of proces) kritiek zijn en milieurisico's kunnen inhouden, worden onderworpen aan een specifieke QESH-goedkeuringsprocedure alvorens ze worden gebruikt. We doen dit om alle mogelijke aansprakelijkheid te vermijden. Er worden informatie en documenten opgevraagd zoals: vergunningen/certificeringen/toepassingen voor de afvalverwerkingstechnieken, beheerde kwaliteitssystemen, registraties / erkenningen in het afvaltransport, naleving van Indavers 10 codes van goede praktijk, procedures, milieurapportering, administratie, enz. Na een positieve beoordeling worden alle partijen op de hoogte gebracht van de beslissing en de volgende stappen, die in een interne procedure zijn uiteengezet, en kan de samenwerking worden gestart.
 

Share this page