Indaver garandeert een efficiënte en duurzame verwerking van PFAS met oog voor mens en milieu

99,9999% efficiëntie om PFAS te vernietigen in draaitrommelovens, vuilvracht in het lozingswater op jaarbasis minder dan 10 gram voor pfos, pfoa en GenX

Indaver biedt al 35 jaar oplossingen voor gevaarlijk afval. Wij stellen bij onze activiteiten steeds veiligheid, mens en milieu voorop. Ook bij de verwerking van PFAS houdend afval zetten we in op de best beschikbare technieken en verlenen we onze medewerking aan wetenschappelijk onderzoek om dit type afval te vernietigen en zo uit onze maatschappij te weren. We doen dit steeds in lijn met de vergunningen en delen in volledige transparantie monitoringresultaten en rapporten met de bevoegde agentschappen en de overheid. De inspectiediensten voeren ook regelmatig zelf checks uit op de luchtemissies en op het lozingswater.

De voorbije periode is er heel wat voortschrijdend inzicht  op vlak van PFAS.

Dankzij onze robuuste verwerkingsmethodes en nieuwe investeringen blijven we slagen in onze opdracht om PFAS te vernietigen in lijn met de zeer strenge nieuwe normen. De draaitrommelovens vernietigen PFAS-moleculen met 99,9999% efficiëntie. Dit wordt bevestigd door metingen op de luchtemissies. De nieuwe aangescherpte vergunningsvoorwaarden op het lozingswater leiden tot een maximale vuilvracht van 2 kg op jaarbasis. Voor de som van de componenten PFOS, PFOA en GenX zal de lozing minder dan 10 gram op jaarbasis bedragen. De metingen op het lozingswater worden uitgevoerd door officieel erkende laboratoria, die de officiële meetmethode WAC/IV/A/025 (Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS) nauwgezet en met state-of-the-art apparatuur, uitvoeren.

Indaver slaagt dus in haar missie om op een duurzame en veilige manier een oplossing te bieden voor gevaarlijke afvalstoffen in onze maatschappij. 

Verzamelnaam van 6000 verbindingen

PFAS is niet een stof, maar het is een verzamelnaam voor fluorhoudende verbindingen. In totaal bestaan er op dit ogenblik ongeveer 6000 verschillende varianten zoals bijvoorbeeld PFOS en PFOA,.. Het zijn allemaal verbindingen of moleculen die zowel fluor als koolstof bevatten al dan niet nog aangevuld met andere atomen.
 

Waarom en waar gebruiken we PFAS?

PFAS zijn stoffen die toegevoegd worden aan alledaagse producten. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat producten waterdicht zijn in waterdichte jassen of tenten, ze maken meubels vet- of stofvrij, zorgen dat onze zonnecrème waterbestendig is of mascara niet uitloopt, geven onze tefalpan een anti-aanbaklaagje enz… PFAS kent al sinds de jaren ’40 van vorige eeuw heel veel toepassingen: in de textielindustrie, in bluswater van brandweer, in de galvano-industrie bv bij het chromeren van kranen, in de meubelindustrie enz… De stof zit dus ook wijdverspreid in onze maatschappij. Een recente studie van VMM (de Vlaamse Milieumaatschappij) toont aan dat op niet kritische locaties (dus locaties waar geen PFAS producent of industrie die PFAS gebruikt aanwezig is) in 70% van de gevallen ook PFAS is vastgesteld.
De meeste PFAS moleculen breken heel traag af (ze zijn persistent) en ze kunnen zich ophopen in organismen. Afhankelijk van hun specifieke samenstelling, is de afbraaktijd van de molecule korter of langer en blijven ze dus langer in het milieu aanwezig. Daarom worden ze ook wel ‘forever chemicals’ genoemd. Van sommige PFAS moleculen, bv van PFOS of PFOA is reeds wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar de schadelijke effecten op de menselijke gezondheid.  PFOS is in mei 2009 toegevoegd aan het Verdrag van Stockholm dat persistente organische verontreinigende stoffen in kaart brengt. PFOA kwam pas in 2019 op de lijst. Maar voor veel andere PFAS moleculen moet nog verder onderzoek gebeuren.
 

Indaver voldoet aan de Europese POP-verordening voor het vernietigen van PFAS

Europa verplicht haar lidstaten via de POP-verordening om afvalstoffen met hoge concentraties aan zeer persistente organische stoffen onomkeerbaar te vernietigen. Het gaat hier bijvoorbeeld over pesticiden, herbiciden, PCB’s maar ook over een aantal PFAS-verbindingen. POP staat voor persistente organische polluenten. 
Stoffen met veel organische verbindingen (en die dus brandbaar zijn) moeten op hoge temperatuur verbrand worden. Stoffen die niet in aanmerking komen voor verbranding, worden op een veilige manier op een daartoe vergunde stortplaats gebracht. Indaver voldoet met haar verwerkingsmethodes aan de huidige en de toekomstige POP-verordening die nu nog in ontwerp is. 
 

Vernietiging van PFAS in draaitrommelovens 99,9999% efficiënt en depositiewaarden 40x lager dan EFSA norm

Indaver biedt al 35 jaar een oplossing voor afvalstromen die vrijkomen in de industrie of in de bredere maatschappij bijvoorbeeld in ziekenhuizen. In de draaitrommelovens worden heel veel verschillende moleculen afgebroken of vernietigd. 3 elementen garanderen deze afbraak: de hoge temperatuur van minstens 950 °C, in combinatie met een lange verblijftijd in de oven en een goede turbulentie (het draaien van de trommel) die ervoor zorgt dat het afval langs alle kanten in contact komt met het vuur. De installatie is bovendien uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. We monitoren en bewaken tal van parameters en componenten en kunnen zo al jarenlang aantonen dat de installatie gevaarlijke afvalstoffen vernietigt. De installatie werkt volgens de richtlijnen van de BREF, een Europees referentiedocument dat de Best Beschikbare Technieken voorschrijft voor verbrandingsinstallaties. Dit wordt regelmatig geëvalueerd door de betrokken overheden en inspectiediensten met het oog op het toevoegen van bijkomende voorwaarden in de vergunning. 
Echter, voor PFAS moleculen bestaat tot op heden nog geen gevalideerde meetmethode om eventuele restanten van de molecule nog te meten ter hoogte van de schoorsteen. In opdracht van de overheid heeft het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, daarom tussen oktober 2021 en de zomer van 2022 een meetmethode uitgewerkt om de rookgassen te bemonsteren en te analyseren op restanten van PFAS. Indaver heeft haar medewerking verleend aan dit onderzoek zodat VITO de methode kon uittesten op de Indaver luchtemissies. De eerste resultaten zijn voorgesteld in de zomer van 2022. VITO heeft aan de hand van een wetenschappelijk model de gemeten waarden omgezet naar deposities, met andere woorden gesimuleerd hoeveel PFAS-restanten effectief terug neervallen. Het resultaat van deze studie toont aan dat de waarden 40x lager liggen dan de norm die geldt voor EFSA -waarden (EFSA = European Food Safety Authority) van de 4 belangrijkste PFAS componenten. 
Op basis van de resultaten van de emissiemeetcampagne kan met behulp van een massabalans ook berekend worden dat de installatie voor 99,9999% efficiënt is. Zo zorgen we ervoor dat duizenden kilo’s PFAS moleculen definitief uit onze maatschappij verwijderd worden.

 

Efficiënte verwerking van PFAS-houdend afval van Chemours

Indaver garandeert dat ze het PFAS-houdend afval van Chemours vernietigt in de draaitrommelovens met een efficiëntie van 99,9999%. De draaitrommelovens zijn uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. Het water dat vrijkomt uit de rookgaszuiveringsinstallatie wordt verder behandeld in de waterzuiveringsinstallatie. Indaver voldoet ook voor de stromen van Chemours aan de nieuwe normen die opgelegd zijn in de lozingsvergunning. Dit wordt ook aangetoond door verschillende onderzoeken van de Universiteit van Utrecht, Universiteit van Wageningen, Deltares en RIVM waarin blijkt dat de door Chemours gebruikte stof (HFPO-DA),waarvan het productieafval door Indaver in haar draaitrommelovens wordt verbrand,  niet of slechts in zeer lage hoeveelheden meetbaar is in de Westerschelde.

Veilig storten van PFAS-houdend afval in zoutcel op deponie

Indaver zorgt ook voor de oplossing van PFAS-houdend afval waarvoor verbranding niet de meest aangewezen oplossing is. Dit afval wordt op een daartoe vergunde stortplaats gestort. 
Dankzij voortschrijdend inzicht en nieuwe kennis over het gedrag van de verschillende PFAS moleculen, is de verwerkingswijze voor niet-brandbaar PFAS-houdend afval ook bijgesteld. Indaver bergt het afval nu in aparte zoutcellen op de stortplaats. Een zoutcel is een zone waar het afval nog eens apart wordt ingekapseld zodat er geen water kan doorsijpelen. De stortplaats zelf is ook voorzien van verschillende ondoordringbare lagen. Dit zorgt dus voor vele lagen bescherming.  Het water dat vrijkomt tijdens het proces, wordt verbrand in de draaitrommelovens. 

Investeringen zorgen voor drastische vermindering van PFAS-restanten in de waterzuivering 

De draaitrommelovens zijn uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. Bij het wassen van de rookgassen komt afvalwater vrij. Dit wordt samen met de rest van het afvalwater van de site verder behandeld in de waterzuiveringsinstallatie.
De waterzuivering is de voorbije maanden uitgebreid met extra actief koolfilters. In totaal staan er nu 10 actiefkoolfilters in 2 geschakelde reeksen van 5 die heel regelmatig vervangen worden. We doen immers al het mogelijke om te voldoen aan de nieuwe strenge normen in de lozingsvergunning. Recente analyseresultaten bevestigen de goede werking van de opstelling, zeker voor alle PFOS en de in de POP -verordening opgenomen PFAS.  We kijken ook uit naar een nieuwe studie van VITO die momenteel nog onderzoekt wat de Best Beschikbare Techniek is om PFAS te vangen in complexe afvalwaters. We doen er alles aan om de strenge normen te realiseren maar stellen wel vast dat er nog bijkomend onderzoek nodig is om zeker voor sommige specifieke PFAS moleculen de goede performantie consequent te borgen.
 

Beroep tegen aantal bijkomende voorwaarden

Indaver heeft bij hoogdringendheid beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de nieuwe lozingsvergunning van juni 2022. Dit beroep had in de eerste plaats betrekking op het niet correct volgen van de procedure en op een aantal bijkomende voorwaarden die in de vergunning zijn opgenomen waarvoor volgens Indaver heel onrealistische timingen worden opgelegd. Indaver heeft geen beroep ingediend tegen de nieuwe normen voor bijvoorbeeld PFOS, PFOA of GenX... die we met onmiddellijke ingang en met toepassing van de Best Beschikbare Techniek geborgd kunnen realiseren. Indaver wil met het beroep wel een gefaseerde ingang bepleiten voor de strenge norm voor PFBA, omdat op dit ogenblik het onderzoek naar Best Beschikbare Technologie voor het zuiveren van deze component in complexe afvalwaters nog loopt bij VITO. De rechtbank heeft nog geen uitspraak ten gronde gedaan, maar verklaart zich niet akkoord met de ‘hoogdringendheid’ die Indaver voorop stelde. Ondertussen stelt Indaver wel alles in het werk om de huidige verstrengde lozingsvergunning te respecteren, de recente meetresultaten bevestigen dat Indaver in lijn met deze strenge vergunning werkt. De analyseresultaten worden tweewekelijks gedeeld met de afdeling Handhaving van het departement Omgeving. 

Met oog voor continue verbetering 

Indaver wil ook zelf haar processen steeds verder verbeteren. Ook voor Indaver staat de zorg voor mens en milieu centraal. Door de wijde verspreiding van PFAS in de maatschappij is er noodzaak aan een installatie zoals deze van Indaver die deze vervuiling, nu en in de toekomst kan vernietigen. We investeren in nieuwe technologie van zodra die beschikbaar is en werken ook zelf mee aan wetenschappelijk onderzoek. De studie van VITO bevestigt dat de draaitrommeltechnologie een efficiënte technologie is om PFAS moleculen voor 99,9999 % te vernietigen. Ook op vlak van impact naar water zijn de resultaten veelbelovend. De meetresultaten van de voorbije maanden tonen een aanzienlijke vermindering aan van de hoeveelheid PFAS in het lozingswater. Op basis van deze resultaten, zal Indaver in totaal nog minder dan 2 kg per jaar lozen voor de som van PFAS en minder dan 10 gr per jaar voor PFOS.
 

Share this page

Perscontact

Inge Baertsoen
Communicatiemanager Belgium
t +32 15 28 80 44