Bewust duurzaam omgaan met afval

Grondstoffen en energie liggen aan de basis van onze welvaart. De mens verbruikt echter veel meer dan de aarde produceert. We willen aan de volgende generaties een planeet nalaten waar het nog goed leven is. We gaan dus best veel zorgvuldiger om met wat we hebben. De circulaire economie hergebruikt zoveel mogelijk grondstoffen. Indaver wil en kan daar een essentiële rol spelen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons heel belangrijk.

Ideale partner voor de circulaire economie

Wij beheren en verwerken industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor bedrijven, afvalinzamelaars en overheden. Uit dit afval halen we rijke grondstoffen die primaire grondstoffen vervangen. De energie die vrijkomt tijdens de verwerking leveren we aan derden. Zo creëren wij waarde uit afval. 

We voorkomen verontreiniging van de materialen-of voedselketen door te werken volgens onze ‘Safe Sink’-garantie. Schadelijke materialen die niet te recyclen zijn, vernietigen of ontgiften we in onze hoogtechnologische installaties. De restfractie bergen we op een veilige en duurzame manier op onze stortplaatsen.

We ijveren voor de veilige, CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen. Alleen zo zijn produceren en consumeren en dus welvaart en welzijn écht duurzaam. Voor Indaver is circulaire economie geen droom, maar de realiteit.  

Onze visie op de circulaire economie is glashelder. De circulaire economie moet focussen op zowel duurzaamheid (maximale recycling en minimale risico’s) als het creëren van waarde (financiële en kwalitatieve doelstellingen). Als afvalbeheerbedrijf wil Indaver een sleutelrol spelen in de realisatie van een circulaire economie. Zij bepaalt wat er met elke afvalstroom gebeurt en neemt zo de rol van gatekeeper (poortwachter) op. Uit een deel van het afval recupereren we rijke grondstoffen op een veilige en efficiënte manier, zodat producenten geen primaire grondstoffen hoeven te gebruiken. We zijn zo de enabler (facilitator) van de circulaire economie. Niet-recyclebaar afval vernietigen we, zodat schadelijke stoffen de voedsel- en materialenkringloop niet kunnen verontreinigen.

Bekijk de video van onze bijdrage aan de circulaire economie hier.

Jaarlijkse rapportering

In ons jaarlijks Duurzaamheidsrapport  brengen we verslag uit van de manier waarop wij onze rol in de circulaire economie hebben ingevuld het voorbije jaar. Het rapport is thematisch ingedeeld in hoofdstukken over beleid (policy ), mensen (people), planeet (planet), welvaart (prosperity) en partnerschappen (partnerships). 

  • Policy: hoe we onze rol in de circulaire economie geïntegreerd hebben in onze bedrijfsvisie en bedrijfsprocessen. 
  • People: hoe we de juiste oplossingen afleveren omdat we investeren in de veiligheid en de expertise van onze mensen; talent aantrekken en ontwikkelen en onze mensen gemotiveerd en betrokken houden. 
  • Planet: hoe we onze rol in de circulaire economie realiseren, in teksten en cijfers en aan de hand van concrete projecten en installaties. 
  • Prosperity: hoe we ons model voor waardecreatie en duurzame groei toepassen.
  • Partnerships: welke partnerschappen die we vormen om de circulaire economie te realiseren.

Dit Duurzaamheidsrapport bevat ook verschillende verwijzingen naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelen  (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Deze collectieve doelen helpen om een duurzame welvaart te bereiken. Onze prestaties op economisch, sociaal en milieuvlak hebben we in kaart gebracht volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI), een inter¬nationaal erkend systeem voor de verslaggeving over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het interactieve Duurzaamheidsrapport is te raadplegen via de website of te downloaden in PDF-vorm. In een handige flyer staan de meest in het oog springende cijfers en feiten. 

Share this page